Beca General ensenyaments postobligatoris no universitaris 2022-2023

Beques de caràcter general:

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2022-2023 cursin ensenyaments post obligatoris.

TERMINI:

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: DEL 30 DE MARÇ AL 12 DE MAIG DE 2022

S’ha de sol·licitar la beca dins d’aquest termini, encara que no es sàpiga què estudiarà l’alumna/e o fins i tot, encara que no es sàpiga si s’estudiarà o no.

S’han de posar els estudis que es consideri més probables i cap al setembre es podrà modificar, si cal.

PRESENTACIÓ:

La presentació es totalment telemàtica i s’ha de fer des de la pagina del Departament d’Educació:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

DOCUMENTACIÓ:

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

REQUISITS:

Trobareu tots els requisits a la web abans esmentada, inclòs els econòmics.

ESTAT DEL TRÀMIT:

Per accedir a la consulta s’ha d’introduir el NIF/NIE de l’alumne/a, la data de naixement i el localitzador que l’interessat/da va rebre en un correu electrònic. Si el la persona sol·licitant no troba el correu que conté el localitzador, pot sol·licitar als serveis territorials del Departament d’Educació corresponents que li reenviïn aquest correu.

RESPOSTA:

Els sol·licitants reben un missatge de correu electrònic que informa de la proposta de concessió o de denegació de la beca sol·licitada.

Durant els deu dies següents es poden presentar als serveis territorials del Departament d’Educació les al·legacions contra la proposta i/o els documents justificatius que es consideri convenient.

Les credencials de concessió de les beques a les persones sol·licitants beneficiàries, així com les notificacions de denegació a les persones que no compleixen els requisits exigibles, es podran descarregar des de la pàgina web del Departament d’Educació.

PAGAMENT:

El pagament de les beques concedides es fa directament al compte corrent o a la llibreta d’estalvi que la persona interessada hagi consignat a la sol·licitud i que ha d’estar obert a nom del becari/ària.

El sol·licitant ha de ser el titular o cotitular del compte corrent i tenir actualitzades les dades personals, d’acord a la normativa vigent.