envelope
network

Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Per elaborar l’EDC del nostre centre i concretar-la en un document, és convenient seguir una sèrie de fases.

En primer lloc, començarem a fer una diagnosi del centre. A partir del resultat d’aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar el centre en termes digitals, seleccionarem i prioritzarem els objectius a mitjà termini (3 o 4 anys). Tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC.

També recollirem totes les accions ja consolidades al centre, plans, protocols, normatives, etc. que conformaran la cultura digital del centre.

Punts FORTS

 • Destaquen en positiu les àrees de pedagogia: suport i recursos i implementació a l’aula.
 • La infraestructura i dispositius digitals així com la connexió a Internet, l’assistència tècnica i protecció de dades són molt positives. La satisfacció tant de professorat, equip directiu i alumnat són molt bones.
 • La comunicació amb la comunitat educativa resulta molt positiva.

 • Hi ha un foment de la creativitat amb una valoració molt positiva així com la inclusió de l’alumnat. Hi ha molta part pràctica en els cicles, desenvolupen projectes d’emprenedoria.
 • Destaquen en positiu les àrees de pedagogia i suports i el desenvolupament professional continu.
 • Hi ha un ús d’entorn virtual d’aprenentatge (Salle.net) i una valoració positiva dels continguts digitals.
 • Hi ha eines i dispositius per a l’ensenyament i la infraestructura hi és, així com la connexió a Internet.

Punts FEBLES

 • Hi ha espais (despatxos individuals per professorat) que no fomenten el treball col·laboratiu.
 • Fomentar i millorar la participació de les empreses en l’àmbit de la competència digital de l’alumnat
 • Encara que els materials es creen es detecta manca de temps al centre per a incrementar els continguts digitals, compartir materials, etc.
 • La formació del professorat i la participació a la formació permanent ve donada per la institució. Els docents els agradaria poder triar més.
 • Fomentar la coavaluació i el reconeixement al treball dels altres.
 • L’àrea pràctica i d’infraestructures són aspectes que cal millorar.
 • El batxillerat va molt orientat a la superació de les PAAU i això fa que hi hagui poc treball col·laboratiu, projectes interdisciplaniris i foment de la creativitat.
 • Les materies són molt compartimentades, això provoca molta especialització pero poca col·laboració entre docents. Hi ha poca creació de continguts digitals ja que s’utilitzen llibres per preparar bé les PAAU. Els professors no utilitzen molt els EVA.
 • Manca millora en els dispositius digitals per a l’aprenentatge, molts alumnes porten el 1×1 de casa seva (ordinadors antics).
 • Cal reforçar l’autoreflexió sobre l’aprenentatge i altres aspectes practics d’avaluació.
 • Cal millorar les competències digitals d’alguns docents.
 • Els docents no participen en xarxes professionals.

Comissió TAC