Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Per elaborar l’EDC del nostre centre i concretar-la en un document, és convenient seguir una sèrie de fases.

En primer lloc, començarem a fer una diagnosi del centre. A partir del resultat d’aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar el centre en termes digitals, seleccionarem i prioritzarem els objectius a mitjà termini (3 o 4 anys). Tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC.

També recollirem totes les accions ja consolidades al centre, plans, protocols, normatives, etc. que conformaran la cultura digital del centre.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website