Procés de Preinscripció i Matrícula pel curs 2020-2021 Cicles Formatius

Cicles Formatius de Grau Mitjà Concertats

PREINSCRIPCIÓ

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 2 al 8 de Juny de 2020, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic, el trobareu en el següent enllaç:

Aquí també podeu consultar la informació general, els criteris de prioritat, el calendari, etc.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

En cas d’haver d’enviar documentació, només s’enviarà a l’escola triada en primera opció i sempre dins el termini establert.

Hi ha dues opcions de tràmit:

Sol·licitud electrònica: És la que es genera amb certificat digital, idCAT Mòbil, Cl@ve PIN, o DNI electrònic i el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació . Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, a l’adreça de correu electrònic a secretaria@barceloneta.lasalle.cat. És obligatori l’identificador de l’alumne (IDALU), amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne o bé en el centre on s’han realitzat els últims estudis, sempre que s’hagin realitzat a partir del 2015/16.

Sol·licitud amb suport informàtic: Un cop omplerta, s’ha d’enviar telemàticament i també imprimir el resguard, signar i enviar a l’escola amb la documentació que sigui sol·licitada en el resguard imprès.  En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s’ha enviat el correu electrònic amb la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a l’adreça de correu electrònic: secretaria@barceloneta.lasalle.cat. Per evitar errors, és molt important que s’ informi de l’identificador de l’alumne en el moment de realitzar la sol·licitud de preinscripció. Es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne o bé en el centre on s’han realitzat els últims estudis, sempre que siguin posteriors al 2015/16

En cas que tingueu alguna dificultat, poseu-vos en contacte a través de :

  1. secretaria@barceloneta.lasalle.cat
  2. Telèfon: 93 319 54 75
  3. Telèfon habilitat durant la preinscripció: 660 305 061.

Horari d’atenció telefònica: de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00.

CONSULTA DELS RESULTATS

Podreu consultar els resultats de la preinscripció a la web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho es necessita el número del DNI, el NIE o el passaport del/de la sol·licitant (o del tutor/a especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, sempre que l’alumne/a sigui menor d’edat o no faci els 18 anys durant l’any 2020) i el codi de la sol·licitud de preinscripció.

A més, es pot consultar a la web del centre les llistes anonimitzades dels resultats del procés.

MATRÍCULA

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 1 al 7 de Setembre de 2020, ambdós inclosos

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR i CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Matrícula Directa)