Informació de secretaria

 Horari i contacte

Horari d'escola CURS ESCOLAR:

 • De Dilluns a Divendres de 08:00h a 20:00h

Horari de Secretaria Acadèmica:

Horari d'Administració:

 

Preinscripció de Batxillerat curs 2023-2024
 • Informació del procés de preinscripció de Batxillerat curs 2023-2024, fer clic aquí
 • Oferta de places per la preinscripció de Batxillerat 2023-2024, fer clic aquí
 • Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 22/05/2023, fer clic aquí
 • Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 02/06/2023, fer clic aquí
Preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2023-2024
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Informació del procés de beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2023-2024, fer clic aquí

Tramitació del Títol Acadèmic

Títols de cursos anteriors a l'actual:

 1. En la data indicada a la cita prèvia, s’ha de passar per la secretaria de l’escola , per tramitar el full de sol·licitud del títol. (Per els estudis anteriors al 2018 s’haurà de portar l’expedient acadèmic).

 2. Al fer la sol·licitud, es lliurarà el full per fer pagament de la taxa corresponent.

 3. Un cop realitzat el pagament de la taxa, retornar a secretaria amb el full de sol·licitud del títol i el comprovant de pagament. Una part d’aquest full és el resguard de la tramitació del títol. Si no es retorna el full de pagament a Secretaria no es pot tramitar el títol.

 

Nota: Taxes marcades per el Departament d’Ensenyament, subjectes a modificacions.

 

El pagament de la taxa corresponent a l'expedició de títols s'ha d'efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA o bé del portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

 

Taxa ordinària del títol

 • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: 69,65€.

 • Cicles de Grau Formatius de Grau Superior: 78,00€

 

Exempcions i bonificacions:

 • Totes aquestes situacions s’hauran d’acreditar documentalment.

 

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria general

 • Membres de família monoparental

 

Exempció del 100% del pagament per a :

 • Membres de família nombrosa de categoria especial

 • Víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fill)

 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%

 • Infants o adolescents en acolliment familiar

Recollida del Títol Acadèmic

Un cop l’escola rep els títols del Departament d’Ensenyament, ho notifica via correu ordinari als alumnes.

Per tal de poder recollir la titulació, l’alumne haurà de venir a l’escola personalment i portar l’original del resguard del títol i el DNI.

En el cas que no pugui recollir personalment el títol, podrà autoritzar a una altra persona (Enllaç a l'Autorització de recollida), la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

 • Document acreditatiu de l'autorització.

 • Resguard de la sol·licitud del títol.

 • Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol

Sol·licitud de certificats o expedients acadèmics

Per sol·licitar certificats, expedients acadèmics i altres documents individuals de la nostra escola, fes clic aquí

Informació

Matrícula del Curs 23/24:

Batxillerat (estudis concertats)

Cicles Formatius (estudis concertats)

 • CF Activitats Comercials
 • CF Electromecànica de Vehicles Automòbils
 • CF Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • CF Vídeo, discjòquei i so
CreaEscola Quality Certificate for Education Website